field-196173_640Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30 grudnia 2010 r. podpisał nowelizację rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz „Działania informacyjnei promocyjne” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 baza firm.

Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz wykonanie przepisów wspólnotowych, zwłaszcza art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczącego obowiązku prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego systemu ewidencji albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego flinston city grudziądz.

Główne zmiany

Główne zmiany dla działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”: Umożliwione zostało potencjalnym beneficjentom działania dołączanie do wniosku o przyznanie pomocy kopii certyfikatu, potwierdzającego wytwarzanie żywności w ramach wybranego systemu jakości żywności bez określania terminu ważności tego certyfikatu. Dołączany przez producenta rolnego certyfikat powinien być aktualny. Rozszerzone zostały garsonki rodzaje kosztów kontroli, o refundację których będą się mogli ubiegać beneficjenci działania, wytwarzający żywność w ramach systemu integrowanej produkcji.

Dodatkowe koszty kontroli

Do dodatkowych kosztów kontroli grzyb kielce należą koszty badań, których obowiązek wykonania wynika z metodyk integrowanej produkcji, ale nie są to bezpośrednio badania, na podstawie których uzyskiwany jest certyfikat potwierdzający produkcję w systemie integrowanej produkcji. hurtownia papierosów wydłużony został termin składania wniosku o płatność po upływie okresu pomocy, dla każdego z beneficjentów działania z 90 dni do 180 dni.

Podobne wpisy:

Bartosz

Zorientowany na wyniki księgowy/specjalista finansowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w usługach finansowych, underwritingu i zarządzaniu obsługą klienta. Myśliciel strategiczny i koncepcyjny z umiejętnością maksymalizacji relacji z klientami poprzez wykorzystanie pozytywnych technik rozwiązywania problemów. Posiada udowodnione doświadczenie w usprawnianiu i wzmacnianiu operacji finansowo-księgowych w różnorodnych, globalnych organizacjach przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Dodaj komentarz