euro-371329_640Członkostwo w Unii Europejskiej i związane z tym przejście na zasady Wspólnej Polityki Rolnej oznacza całkowitą zmianę skali i systemu finansowania rolnictwa.

Dotychczas finansowane z budżetu krajowego programy i tytuły dotacyjne przejdą na drugi plan albo ulegną likwidacji. abrakebabra producenci rolni po akcesji będą mogli ubiegać się o dotacje z tytułu: dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych oraz płatności do produkcji surowca tytoniowego i ziemniaków z przeznaczeniem na skrobię, udziału w realizacji różnych programów rozwoju wsi (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich), realizacji inwestycji w gospodarstwach
i przedsiębiorstwach rolnych i otoczeniu rolnictwa (SPO “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”), utrzymania form krajowej pomocy państwa.

Dopłaty do gruntów rolnych

Pośrednio producenci rolni alkohole świata będą również beneficjentami działań interwencyjnych podejmowanych na wspólnym rynku rolnym na koszt budżetu UE oraz w programach rozwoju regionalnego aerobik rzeszów. Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych obejmują: jednolitą płatność obszarową − w całości finansowaną z budżetu UE, płatności uzupełniające − finansowane z budżetu krajowego i częściowo z przesunięcia z wydatków UE przewidzianych dla naszego kraju na realizację PROW. System jednolitej płatności obszarowej auto szrot Lublin jest rozwiązaniem nowym, dotychczas niestosowanym w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Czas funkcjonowania systemu

System ten będzie funkcjonował w Polsce przez trzy pierwsze lata członkostwa, z prawdopodobieństwem przedłużenia o kolejne dwa lata (do 2008 r. włącznie). System jednolitej płatności obszarowej przewiduje objęcie dopłatami wszystkich gruntów rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. autohaus dopłaty w kolejnych latach: 2004, 2005, 2006 będą stanowiły odpowiednio 25%, 30%, 35% wysokości dopłat obowiązujących w Unii Europejskiej na dzień 30.04.2004 r. Wysokość dopłat do 1 ha UR w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej na dany roku, określi Komisja Europejska na podstawie przysługującej Polsce tzw. koperty finansowej (finansowe przełożenie premii i powierzchni referencyjnych upraw objętych dopłatami w UE przyznanych dla naszego kraju w Traktacie Akcesyjnym).

Podobne wpisy:

Wojciech

Radca prawny w niszowej firmie prawniczej z siedzibą w Bydgoszczy. Specjalizuje się w prawie dotyczącym sportu, własności intelektualnej, mediów i technologii informatycznych. Reprezentuje sportowców, kluby i federacje oraz doradza w kwestiach regulacyjnych, w tym uznawania i egzekwowania nagród oraz zamrażania aktywów. Występuje jako doradca, współdoradca, ekspert oraz arbiter w licznych zagranicznych arbitrażach sportowych, dotyczących umów, dopingu oraz innych kwestii dyscyplinarnych i etycznych.

Dodaj komentarz